Üyelik Koşulları

476

ÜYELİK, GİRME, ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
DERNEK ÜYELİĞİ

Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu
doğrultuda çalışmayı kabul etmiş kişiler derneğe üye olabilir. Ancak çok eşli olanların üyelik talepleri
reddedilir.

MYK, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerekli gördüğü kişilere derneğin Onur
üyeliğini verebilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş açıklayabilirler, ancak oy
kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

DERNEĞE GİRME
Üye olmak isteyenler şube bulunan yerlerde şubeye, şube bulunmayan yerlerde en yakın şubeye
başvurur ve üye giriş bildirimini doldurur. Şube yönetim kurulları otuz gün içinde başvuruları karara
bağlar ve başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Şube üyelik kararını aldıktan sonra üye giriş
formunun bir örneğini üyenin iki fotoğrafı ile birlikte Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez üyenin
üye kimlik kartını düzenleyerek şubesi aracılığıyla üyeye iletir. Üyelik başvurusu, gerekçeleri
gösterilerek reddedilebilir. Ret kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde MYK’na
itiraz edilebilir. MYK ilk toplantısında itirazı inceleyerek karar verir. MYK kararına Genel Kurul
nezdinde itiraz edilebilir.

ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Faaliyetlere katılma, eşitlik ilkesi:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cins, din ve mezhep,
etnik köken, engellilik, cinsel yönelim, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı
üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve
yönetimine katılma hakkı vardır.

b) Oy hakkı:
Her üyenin kayıtlı bulunduğu şube genel kurulunda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Dernek Genel Kurulunda, tüzük hükümlerine göre Şube Genel Kurulları tarafından
seçilecek delegeler ile tüzükte belirtilmiş doğal delegeler oy kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

c) Üyenin Yükümlülükleri
Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelerine uygun davranmak, özellikle dernek
ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Üyelik giriş aidatı ve yıllık ödentisi her yıl MYK tarafından yeniden belirlenir. Dernekten çıkan veya
çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

DERNEKTEN ÇIKMA
Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten
ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
Üyelikten çıkarma nedenleri şunlardır:
a) Üyenin dernek amacına ve ilkelerine aykırı söz ve davranışlarda bulunması,
b) Başta çocuk ve kadına karşı olmak üzere başkalarına şiddet uygulaması,
c) Dernek çalışmalarını ihmal ederek ağır biçimde aksatmakta olması veya kasıtlı olarak engellemesi