Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni

Değerli Üyelerimiz, Gönüllülerimiz, Başvurucularımız;

İnsan Hakları Derneği olarak, üyelerimizin, gönüllülerimizin, başvurucularımızın veya bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bizimle paylaşmış olan herkesin güvenliğini göz önünde bulundurarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de Derneğimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Yine de sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikâyetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında -kanunun 10.uncu maddesi uyarınca – kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenle, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda dernek üyeleri ve başvurucuları olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından aşağıda açıklanan surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir:

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi,  İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi 

İHD; dernek tüzüğünün 2 numaralı maddesinde açıklanmış olan “insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapma” amacını gerçekleştirmek amacı ile ve bu amaca yönelik (aynı tüzüğün 3 numaralı maddesinde açıklanan)   faaliyetleri sebebi ile  ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile,  İHD’ye iletmiş olduğunuz veya İHD’nin dernek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verilerinizi;   KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dâhilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz İHD’nin tüzüğünde sayılı faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi yani temel hak ve özgürlüklerin tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme zorunlu olduğundan otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz,  İHD’nin tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda yine aynı tüzükte belirtilen çalışma konu ve biçimleri ile bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Genel Merkezimiz, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı çalışma süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; ilişki içerisinde olduğumuz 3. kişi, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında)  ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan dernek temsilciliklerimiz/şubelerimiz, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile üyelerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak İHD’ye iletmeniz durumunda İHD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İHD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak İHD’ye başvurmak sureti ile,

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; İHD’nin web sitesindeki başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Korkutreis Mahallesi, Necatibey Caddesi, No: 82/11-12 Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Öte yandan; 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  geçici birinci maddesinin 3 numaralı  bendi  ile bu Kanunun yayımı (07.04.2016) tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edileceğinin öngörüldüğünü önemle bilginize sunarız.

 1. Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla İHD’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan İHD’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde İHD’nin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip İHD tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Tarih               :

Ad Soyadı      :

İmza                :

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU

 

Sıfatı                           : Mağdur   (    )    Yakını  (     )       Görgü Tanığı (     )     Diğer  (  )

 

Başvuru Biçimi         : Gelerek   ( )    Telefon – Faks/Mail (     )  Mektup (    )  Diğer (    )

 

BAŞVURUDA BULUNAN

Adı-Soyadı                 :

T.C. Kimlik No         :

Baba-Anne Adı         :

Doğum Tarih –Yeri  :

Mesleği                       :

Adres                         :

Tlf/Faks/Mail                        :

Tarih_____________:

 

MAĞDUR

Adı-Soyadı                 :

T.C. Kimlik No         :

Baba-Anne Adı         :

Doğum Tarih –Yeri  :

Mesleği                       :

Adres/Bulunduğu yer:

Tlf/Faks/Mail                        :

 

BAŞVURU KONUSU OLAY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:

 

 

II- İnsan Hakları Derneğinden Somut Talepleriniz:

 

 

 

 

 

III- Başvurunuza Konu Olay ve İddiaları İHD’nin Açıklamalarında ve Raporlarında Yer Vermesine İzniniz Var mı?

 

Evet (  )                                   Hayır (    )

 

IV- Başvurunuza Konu Olay ve İddiaların İHD tarafından Basın/Medya ile Paylaşılmasına İzniniz Var mı?

Evet (    )                                   Hayır (   )

 

 

V- Başvurunuza Konu Olay ve İddiaların İHD tarafından Diğer Ulusal veya Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, Mekanizmaları ile Paylaşılmasına İzniniz Var mı?

Evet (  )                                   Hayır (    )

 

 

VI- Başvurunuza konu olay/iddialar hakkında başka bir kurum/makama başvuruda bulundunuz mu?

Evet( )   Başvurduğu Kurum/Makam ve Sonucu:

 

Hayır (  )

 

 

VII- Başvurunuza konu olay ve iddialar nedeniyle hukuki ve tıbbi destek veya başka bir destek aldınız mı?

Evet (     )   Aldığı Yardım/Yardımı Veren Kurum/makam:

 

Hayır (  )

 

 

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

1.

2.

3.

 

 

Başvuruyu Alanın                                                                           Başvuruda Bulunan

Ad Soyadı:                                                                                        Adı Soyadı

 

 

 

 

 

Not: Bu belge başvurucunun ……………………….sebebiyle …………………..tarafından doldurulmuştur.